Fredriksfors

Antennanläggningen i Fredriksfors. English and Spannish versions see below..

Några av medlemmarna i Delsbo Radioklubb ägnar sig åt dx-ing, det vill säga lyssnar på vanliga rundradiostationer från hela världen, nu framför allt på mellanvågsbandet. Den delen av radiohobbyn var som störst på 1950, -60 och -70-talen och då på kortvåg, men några överlevande entusiaster är fortfarande dx-are.

Den lyssningen sker framför allt från ett litet torp i Fredriksfors, där det är realtivt ostört trots att Delsbo samhälle bara ligger strax intill. Helt kan vi dock inte undvika det moderna samhällets alla elektriska och elektroniska attiraljer som förorsakar störningar kilometer- eller till och med milsvitt.

Vi som lyssnar där är:
Dan Andersson
Jan Edh
Ronny Forslund
Rolf Larsson
Peter Stillberg

Antenna Directions

I Fredriksfors har vi sex långa Beverageantenner (mellan 700 och 1000 meter), fyra av dem ”tvåtrådiga” och kan användas också i backriktningen. Det betyder att vi har tillgång till Beverageantenner i tio olika riktningar och som ger den teoretiska möjligheten att höra stationer från de flesta platser. Vi har också en deltaloop för kortvågslyssning.

Vill du läsa mer om dx-ing finns ”DX-boken” av Ronny Forslund

Här kan du se vad vi hört i Fredriksfors

(Bilder på ”fem stora” i anslutning till namnen, storcirkel
antennkarta i anslutning till antennbeskrivningen, bild på boken och
länk, länk till loggen, och så kanske fem-sex ”allmänna” bilder
torpet/antenner/verksamhet. Karta på var Delsbo/Fredriksfors ligger)

Some of the members of Delsbo Radioklubb are aiming at dx-ing (that means they are listening to regulat broadcasting AM stations from other parts of the world). Most of the listening is done on the mediumwave band. That part of the radio related hobby was really big in the Nordic countries in the ´50-, ´60- and ´70-ies and then mainly on the shortwave bands, but there are still a few enthusiastic ”surviving” dx-ers.

For the dx-ing we have a small shack in Fredriksfors close to the forrest just a couple of kilometers east of Delsbo. The conditions there are rather undisturbed, although the nearby urban area. However, we can´t avoid all the disturbances that comes from a modern societie´s electrical equipment that in worst cases can be heard even tenths of kilometers away.

We who are listening in Fredriksfors are:
Dan Andersson
Jan Edh
Ronny Forslund
Rolf Larsson
Peter Stillberg

Antenna Directions

In Fredriksfors we have six long Beverage antennas (each between 700 and 1 000 meters long). Four of them are ”twowired” meaning they can also be used for listening to stations in the opposite direction. That means we have Beverage antennas in ten different directions.
Theretically we then can hear stations on every part of the globe. For listening to shortwave stations we also have a deltaloop.

For more about dx-ing there is a book (in Swedish) about dx-ing by Ronny Forslund.

Here you can see what we have heard in Fredriksfors.

Algunos de los socios del Radio Club de Delsbo somos aficionados al diexismo, que es una actividad consistente en la sintonización técnica de radioemisoras de distintas partes del mundo. Somos supervivientes de los numerosos aficionados a la onda corta de las décadas comprendidas entre 1950 y 1970 aproximadamente, aunque nosotros nos dedicamos en
primer lugar a la caza y captura de emisoras lejanas de la onda media, o sea la banda AM comprendida entre 540 y 1700 kHz.
Para evitar las interferencias causadas por los artefactos eléctricos de hoy en día, nos hemos alejado del muncipio de Delsbo, asentándonos en una pequeña finca campestre en la localidad de Fredriksfors, cercano a Delsbo pero a prudente distancia del mundanal ruido.

Los miembros del Radio Club empeñados en la caza y captura de señales
distantes somos
Dan Andersson
Jan Edh
Ronny Forslund
Rolf Larsson
Peter Stillberg.

Confluyen en la finca seis antenas unidireccionales de hilo largo de tipo “Beverage”, cada una de longitud variable de entre 700 y 1.000 metros. Cuatro de los hilos poseen propiedades bidireccionales. Esto quiere decir que disponemos de antenas direccionales orientadas con las que, teóricamente, podemos captar señales provenientes de cualquier parte del mundo. También hemos instalado una antena loop de tipo Delta para la onda corta.
En este blog reseñaremos las captaciones hechas en la finca de Fredriksfors.

Vi har f.n. 7 st. beverageantenner i varierande längd mellan 400 och 1000m. De är:

Riktning Längd

92° 400m
165° 600m
240° 800m
255° 700m
285° 800m
300° 1000m
317° 800m

I flera av antennerna använder vi tvåtrådig teknik. Transformatorburkarna i änden på antennen ansluts med två koaxialkablar och det går att välja att lyssna antingen i framriktningen eller i backriktningen. Således har vi fler riktningar än vad vi har antenner. De extra riktningarna är:

Framriktning Backriktning

165° 345°
240° 60°
255° 75°
285° 105°

Förutom beverageantenner så har vi även en delta-loop för 60 metersbandet. Den ger även bra resultat på andra band.

Alla koaxialkablar från antennerna går in till var sin antennfördelare i antennfördelarrracken. Från antennfördelarna går kablar till omkopplare vid varje lyssnarplats.

Antenna Directions

Fredriksfors Antenna Farm backw

Fredriksfors Antenna Farm.

At the present we have 7 beverage antennas with varying length between 400 and 1000m.

Direction Length

92° 400m
165° 600m
240° 800m
255° 700m
285° 800m
300° 1000m
317° 800m

For some of the antennas we use twowire circuits. The transformer box at the start of the antenna is connected with two coaxial cables and it is possible to listen either in the forward or the backward direction. Thus we have more directions than we have antennas. The extra directions are:

Forward direction Backward direction

165° 345°
240° 60°
255° 75°
285° 105°

We also have a delta-loop for the 60 meter band. It also gives good results on other bands.

All coaxial cables goes to a multicoupler unit in the antenna rack, one for each direction. From each multicoupler unit in the antenna rack goes cables to a switch at each receiver post, so that all participants at the cottage can choose antenna directions individually without affecting the others reception.

Confluyen en la finca seis antenas unidireccionales de hilo largo de tipo “Beverage”, cada una de longitud variable de entre 700 y 1.000 metros. Cuatro de los hilos poseen propiedades bidireccionales. Esto quiere decir que disponemos de antenas direccionales orientadas con las que, teóricamente, podemos captar señales provenientes de cualquier parte del mundo. También hemos instalado una antena loop de tipo Delta para la onda corta.

Rolf Larsson.

Leave a Reply